As a company registered at the Dutch chamber of commerce, our terms and conditions are in Dutch. Scroll to the bottom of the page for an English extract of our most important terms and conditions.
Algemene Voorwaarden Eyebrow Guru

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Eyebrow Guru en een client waarop Eyebrow Guru  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Eyebrow Guru

    1    Eyebrow Guru zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

    2    De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Eyebrow Guru worden verteld. 

    3    Eyebrow Guru is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Eyebrow Guru is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

    4    Eyebrow Guru zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

    1    De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Eyebrow Guru melden.

    2    Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Eyebrow Guru het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

    3    Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Eyebrow Guru de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

    4    Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag Eyebrow Guru de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

    5    Eyebrow Guru moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

    6    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3A tot en met 3F te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

7 Bij boeken kan om een aanbetaling worden gevraagd. Deze wordt alleen geretourneerd in geval aan de annulering voorwaarden is voldaan.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

    1    De cliënt voorziet Eyebrow Guru vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Eyebrow Guru aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

    2    Eyebrow Guru neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

    3    Eyebrow Guru behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

    4    Eyebrow Guru zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

    5    Eyebrow Guru is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

    6    Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

    7    De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak Eyebrow Guru verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

5. Betaling

    1    Eyebrow Guru vermeld alle prijzen van de behandelingen zichtbaar in de salon.

    2    De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

    3    Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

    4    De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen.

   5    Bij een afname van een aanbiedingen zoals kaart voor 3 of 5 behandelingen gelden de volgende regels:

  • De aanbieding is strikt persoons gebonden

  • De aanbieding is niet inwisselbaar voor geld

  • De strippenkaart kaart is alleen geldig voor de op de kaart vermelde behandeling

  • Bij het staken van de bedrijfsactiviteiten van Eyebrow Guru zal Eyebrow Guru de client met een strippenkaart daarvan op de hoogte stellen en de niet genoten behandelingen terugbetalen aan de client

  • 6 Kadobonnen zijn 1 jaar geldig vanaf datum van betaling en Noet terug inwisselbaar voor geld

6. Aansprakelijkheid

    1    Eyebrow Guru is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Eyebrow Guru is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen en/of medicijngebruik.

    2    Eyebrow Guru is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7. Klachten

    1    Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na de behandeling mondeling zowel schriftelijk gemeld worden aan Eyebrow Guru.

    2    Eyebrow Guru moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

    3    Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Eyebrow Guru de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

    4    Indien Eyebrow Guru en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

8. Garantie

    1    Eyebrow Guru geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Binnen deze 7 dagen dient de client schriftelijk aan Eyebrow Guru  kenbaar te maken dat zij zich wil beroepen op de garantie regeling. Dit garantie houdt in dat de client, indien de behandeling niet het resultaat heeft gehad dat er redelijkerwijs van mag worden verwacht, Eyebrow Guru de behandeling kosteloos opnieuw zal uitvoeren of een correctie zal toepassen. 

    2    Deze garantie vervalt indien:

    •    De cliënt andere producten dan door Eyebrow Guru geadviseerde producten heeft gebruikt;

    •    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

    •    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

    •    De cliënt de geadviseerde producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

  •     Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

 

9. Beschadiging en/of diefstal

    1    Eyebrow Guru heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten binnen de salon of het bedrijf waarin de salon zich bevindt, beschadigt.

    2    Eyebrow Guru meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. Behoorlijk gedrag

    1    De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

    2    Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Eyebrow Guru het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

    3    Er wordt van de cliënt verwacht dat de aanwijzingen van Eyebrow Guru opvolgen met betrekking tot het beperken van overlast aan klanten, werknemers of derden die zich bevinden in het bedrijf waar de salon is gevestigd.

 

11. Recht

    1    Op elke overeenkomst tussen Eyebrow Guru en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

    2    De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Eyebrow Guru en zijn ook in de salon beschikbaar.

    3    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

    4    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

An extract of our most important terms and conditions in English:
- In the event of a cancellation the customer needs to cancel minimum 24 hours in advance. If the booking is cancelled less than 24 hours in advance Eyebrow Guru is entitled to charge the booked treatment in full.
- The customer is responsable for providing all data that might be relevant for the quality and result of the treatment.
- Eyebrow Guru is not liable for any damage resulting from the lack of above mentioned information.
- Packages are strictly personal and can't be exchanged for money after purchase. 
- Gift vouchers are valid for 1 year from the date of purchase and non refundable
- Payments needs to be done immediately after the treatment by cash, credit card or PIN.
- When booking a downpayment may be asked to secure the booking. A refund of this downpayment is only possible when the said booking is cancelled according to the cancellation policy. 
- Prices include VAT
More terms and conditions in English are available on request.